لیست قیمت نرم افزار

لیست قیمت نرم افزارها به شرح زیر می باشد:

تفاوت نسخه تک کاربره و تحت شبکه در تعداد کامپیوترهایی هست که به طور همزمان و شبکه ای از نرم افزار استفاده می کنند.

نسخه تک کاربره فقط روی یک سیستم نصب و استفاده می شود. اما نسخه شبکه ای روی دو یا چند سیستم که با یکدیگر ارتباط شبکه دارند نصب شده و همه سیستمها به صورت همزمان و اشتراکی از برنامه استفاده می کنند. در نسخه تحت شبکه همه سیستمها به اطلاعات دسترسی داشته و بنا به دسترسی هایی که برای هر کاربر تعیین می شود  امکان استفاده از برنامه را دارند.

 

عنوان نرم افزارتک کاربرهتحت شبکه
دبیرخانه و صدور نامه اداری4/000/000 تومان6/000/000 تومان
ثبت اطلاعات و بایگانی اسناد و مدارک پرسنل4/000/000 تومان6/000/000 تومان
ثبت اطلاعات و بایگانی اسناد و مدارک افراد3/000/000 تومان4/500/000 تومان
ثبت اطلاعات و بایگانی اسناد و مدارک ایثارگران3/000/000 تومان ندارد
ثبت اطلاعات و بایگانی اسناد و مدارک رزمی کاران3/000/000 تومان4/500/000 تومان