شماره حسابهای بانکی

جهت واریز هزینه فعالسازی نرم افزارها و یا هرگونه واریز دیگر ، می توانید از شماره کارتهای بانکی زیر استفاده نمایید.

 

بانکشماره کارتصاحب حساب
ملت2126 ـ 0293 ـ 3379 ـ 6104مهدی رحمتی پور
انصار0440 ـ 3918 ـ 8110 ـ 6273مهدی رحمتی پور