لیست قیمت

 کلیه قیمتهای درج شده بر حسب تومان می باشد.

عنوانتک کاربرهتحت شبکه
دبیرخانه و صدور نامه اداری200/000 تومان350/000 تومان
ثبت اطلاعات افراد150/000 تومان250/000 تومان
ثبت اطلاعات پرسنل150/000 تومان250/000 تومان
ثبت اطلاعات رزمی کاران150/000 تومان250/000 تومان
ثبت اطلاعات ایثارگران150/000 تومانندارد
دفتر راهنما40/000 تومانندارد

 

نسخه تک کاربره و تحت شبکه از لحاظ امکانات تفاوتی با یکدیگر ندارند و فقط از نظر نوع نصب و راه اندازی و تعداد کامپیوترهای استفاده کننده از برنامه متفاوت هستند.

 

 

قیمت هزینه مبلغ هزینه فعالسازی پول وجه پرداخت میزان هزینه قیمت برنامه هزینه نرم افزار