لیست قیمت - ابرار سیستم

لیست قیمت

 کلیه قیمتهای درج شده بر حسب تومان می باشد.

عنوانتک کاربرهتحت شبکه
دبیرخانه و صدور نامه اداری200/000350/000
ثبت اطلاعات افراد150/000250/000
ثبت اطلاعات پرسنل150/000250/000
ثبت اطلاعات رزمی کاران150/000250/000
ثبت اطلاعات ایثارگران150/000
دفتر راهنما30/000

 

نسخه تک کاربره و تحت شبکه از لحاظ امکانات تفاوتی با یکدیگر ندارند و فقط از نظر نوع نصب و راه اندازی و تعداد کامپیوترهای استفاده کننده از برنامه متفاوت هستند.

 

 

قیمت هزینه مبلغ هزینه فعالسازی پول وجه پرداخت میزان هزینه قیمت برنامه هزینه نرم افزار