لیست قیمت محصولات

عنوانتک کاربرهتحت شبکه
دبیرخانه و صدور نامه اداری200,000 تومان350,000 تومان
ثبت اطلاعات پرسنل150,000 تومان250,000 تومان
ثبت اطلاعات افراد150,000 تومان250,000 تومان
ثبت اطلاعات باشگاه های رزمی150,000 تومان250,000 تومان
ثبت اطلاعات ایثارگران100,000 تومان
دفتر راهنما30,000 تومان

 

قیمت هزینه مبلغ هزینه فعالسازی پول وجه پرداخت میزان هزینه قیمت برنامه هزینه نرم افزار