لیست قیمت محصولات

عنوانتک کاربرهتحت شبکه
دبیرخانه و صدور نامه اداری150,000 تومان300,000 تومان
ثبت اطلاعات پرسنل150,000 تومان250,000 تومان
ثبت اطلاعات افراد100,000 تومان200,000 تومان
ثبت اطلاعات باشگاه های رزمی100,000 تومان200,000 تومان
ثبت اطلاعات ایثارگران100,000 تومان
دفتر راهنما30,000 تومان

 

 

قیمت هزینه مبلغ هزینه فعالسازی پول وجه پرداخت میزان هزینه قیمت برنامه هزینه نرم افزار